Obrazek nagłówkaStypendia dla studentów:


2016-10-20 09:08:04 przez: dziekanat


STYPENDIUM RODZINY LIPIŃSKICH 2016/2017

Studenci Wydziału Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna) mogą ubiegać się o stypendium z Fundacji Rodziny Lipińskich. Mogą to być studenci, którzy:

• posiadają obywatelstwo polskie,
• dla studentów I roku - uzyskali w procesie rekrutacji liczbę punktów większą niż P = Min + (Max-Min) x 60%, gdzie Min - liczba punktów, od której przyjmowano kandydatów, Max - najwyższa liczba punktów uzyskana przez kandydata (dla Wydziału Fizyki: Max = 212, Min = 110),
• dla studentów kolejnych lat – wykażą się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (średnia ważona) za ostatni rok, nie niższą niż 4,25,
• znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i spełniają warunki do otrzymania stypendium socjalnego (miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć 1043,90 zł),
• posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców.


Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez 10 miesięcy lub wypłacone z góry za dany semestr lub rok.

Wnioski należy składać do dnia 04 listopada 2016r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. 10:00- 14:00.

Wszystkie informacje dostępne są pod nr telefonu (22) 234 65 30
Oraz na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl

--------------------------------------------------------
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Studenci i doktoranci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2016/2017 mogą składać w Dziekanacie wnioski stypendialne w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego - do 14.10.2016.
Prosimy o składanie aktualnych wniosków (na rok akad. 2016/2017) wypełnionych komputerowo. Świadczenia wypłacane są wyłącznie na konto bankowe, które powinno należeć do studenta.

Od 1 października 2016, kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wynosi 1043,90 zł.

Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 14.10.2016, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego do 14 dnia każdego miesiąca, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Wnioski o stypendium Rektora można składać tylko do 14.10.2016.

Wnioski i Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017 oraz zasady ustalania i dokumentowania dochodu są dostępne wraz z Zarządzeniem Rektora nr 39/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 na stronie Biura Spraw Studenckich PW:

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów - załącznik nr 9 do Regulaminu.

--------------------------------------------------------
STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

W załączniku podajemy listę 5% najlepszych studentów kierunków Fotonika i Fizyka Techniczna uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.
Osoby zainteresowane stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia powinny złożyć w Dziekanacie wniosek do 15.09.2016 r.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.07.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów ministra na wybitne osiągnięcia.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

---------------------------------------------------
STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 powinni do końca letniej sesji egzaminacyjnej zdać wszystkie egzaminy i uzyskać wszystkie zaliczenia umożliwiające rejestrację na kolejny rok/semestr studiów oraz złożyć w Dziekanacie do 04.07.2015 r. uzupełniony indeks wraz z kartą/kartami egzaminacyjnymi.

Zarządzenie Rektora PW nr 44 z dnia 13.08.2012 w sprawie zasad wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcie znajduje się na stronie BSS oraz stronie głównej PW w zakładce Zarządzenia Rektora.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

--------------------------------------------------------
STYPENDIUM IM. MIECZYSŁAWA KRÓLA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Wszyscy studenci, którzy:
- mają zaliczony pierwszy rok studiów,
- osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad Regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25,
- spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego,
mogą do dnia 31 maja 2016 r. złożyć w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Rektora ds. Studenckich) wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2016/2017.

Regulamin ww. stypendium dostępny jest na stronie Biura Spraw Studenckich i w Dziekanacie: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Akty-prawne/Stypendia-z-WFS/Stypendium-im.-Mieczyslawa-Krola

Formularz wniosku dostępny jest w Dziekanacie oraz pod adresem:
http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Stypendia-z-WFS/Wniosek-do-stypendium-im.-inz.-Mieczyslawa-Krola

Tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania w języku angielskim do dnia 31.05.2016 r. o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie pomocy na warunki i wyniki studiowania.
--------------------------------------------------------

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - STYP. IM. ZOFII DACHNIEWSKIEJ

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o Stypendium im. Zofii Dachniewskiej został przesunięty do 29.01.2016 r.
--------------------------------------------------------
STYPENDIUM IM. ZOFII DACHNIEWSKIEJ
Rok akademicki 2015/2016

Z przyjemnością informujemy, że Pani Zofia Dachniewska ufundowała stypendium dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

O stypendium mogą ubiegać się studenci i doktoranci, którzy:
• mają zaliczony pierwszy rok studiów;
• wykazują średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad regulaminu FPMSiD PW) nie mniejszą niż 4,5;
• znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i spełniają warunki do otrzymania stypendium socjalnego.
Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez okres 10 miesięcy lub jednorazowo na zakupienie sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Wnioski (dostępne w Dziekanacie) należy składać do 25 stycznia 2016 w Biurze Spraw Studenckich pok. 210, ul. Noakowskiego 18/20, w godz. 10:00 – 14:00.
Wszystkie informacje dostępne są pod numerem telefonu:
(22) 234 65 30


--------------------------------------------------------
Studenci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2015/2016 mogą składać w Dziekanacie wnioski stypendialne w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego - do 15.10.2015.
Prosimy o składanie aktualnych wniosków (na rok akad. 2015/2016) wypełnionych komputerowo. Konto podawane we wniosku musi należeć do studenta ubiegającego się o stypendium.

Od 1 października 2015, kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości, wynosi 895,70 zł.

Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne w pierwszym terminie, tj. do 15.10.2015, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku. Wnioski o stypendium Rektora, można składać tylko do 15.10.2015.

Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016 oraz zasady ustalania i dokumentowania dochodu są dostępne wraz z Zarządzeniem Rektora nr 37/2015 z dnia 15/09/2015 na stronie:
http://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2015/Zarzadzenie-Rektora-nr-37-2015-z-dnia-15-09-2015

Wnioski do wypełnienia elektronicznego będą dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich:
http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialnaDołączone dokumenty:


Dokument: lista rankingowa do stypendium Ministra.pdf

Dokument: Decyzja Stypendium Rektora_1516.pdf

Dokument: kryteria _10.2015.pdf

Dokument: Powołanie Komisji dla studentów_10.2015.pdf

Dokument: Ranking_studenci_FT_1516.pdf

Dokument: Ranking_studenci_FOT_1516.pdf

Dokument: Ranking do stypendium Ministra 20162017.pdf

 


CYTATY


Muszę na środę napisać program w Mathematice, której teraz używam pierwszy raz w życiu.
Życie...

M. Soliński

Apropo tego czemu jest zajęty i nie może zrobić nowego elementu na stronę.Jest poniedziałek godz 21Autorzy strony

(c) Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Fizyki
Politechnika Warszawska 2013

stat4u